Search form

Matthew 20:20

Jungunkanyi Walkurra Yingkanyi.

20Ngala yali jilajba kula yubalina, baki jilajbayi jibarri bundu nangandu Jisusyurri. Nyuli maninganja nangangi Sibidikanyi, baki nyuli ngardanganja bulangi buwakulayngka, niji bulangi Jayims marda Jun. Jilajba nyuli bundu nangandurri, baki nanganginwuya kulunganjawuya jilajba buli bayngkani nangandu. Mururu nyuli wayka walu nangandu, baki ngajaka nyuli Jisus, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index