Search form

Matthew 20:21

21Ngajakayi jibarri Jisuswanyi, “Wanyimba jangayu nganyi. Wanyimba.” Jananganja nyuli jibarriwanyi, “Mambuka, janinji kuna yabimba kunyba yaji nurrungi. Ninga ngajakangka, janinji kuyu bulanya ngakinkuya jandanyiwuya kingkarri nganyindu. Janinji kuyu bulanya kingkarri nganyindu, bula jungunkanyi nganyindu, jungunkanyi yingka jinyanyina nganyindu, yingka wakunyina nganyindu barrinani mambukawuya bayngkani nganyindu. Nani barri kuna jabula jungku nganyindu, jalija ninji jungku walkurra mambuka kingkarri yajina Kudkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index