Search form

Matthew 20:22

22Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Miku narrimi jingkijba nanda jangkurr jala nganarri ngajaka. Janganjalu linjumba. Janganjalu kurdanba. Nani kuna jayalu linjumba nimbalanya, jayalu kudanyu linjumba nimbalanya marda. Nulijba kuna nimbala nanankanyi linjumbikanyi nimbalanya, barrinani jayalu yabimba ngaki yaji. Nani kuna nimbala nulijba.” Jananganja buli buwakulawanyi, “Yuku barri ngali. Yuku jayalu ngalinya linjumba nani barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index