Search form

Matthew 20:26

26Ngala narri barri, marda narrimi miku jungku walkurra mambuka barrinani yalu ngurranyimuku jungkuka walkurra mambuka. Miku. Jaliyi yingamali narringi, jaliyi nyulu nulijba jungunkanyi walkurra mambuka, baki marda nangkimi bayakardamba. Marda nyulimi lalanba yalunya yingkamuku. Marda nyulimi waki yalungi yingkamukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index