Search form

Matthew 20:29

Kunymambayi Kabujiwuya Jisuswanyi.

29Mili yali jilajba kula, baki wanbiya yali barrawuyabarrawuyana niji Jiriku. Baki mili yali barlba nanamunanyi bayungu, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Walajbayi walkurra muramuku, baki jilajba yali nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index