Search form

Matthew 20:5

5Baki yali marda jilajba, baki wakiyi nangangi. Kamu barri mukunjana, jilajbayi nanda mambuka yingkarri barndarri, baki wudumba nyuli mili nganinyimuku. Karu nyuli yalunya nanamannga jangkurranyi, baki yalu marda jilajbayi, baki wakiyi nangangi. Baki kamu barri ngabungabu bijal, mili nyuli wudumba yalunya, yalu wakinkanyi nangangi dungalanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index