Search form

Matthew 20:8

8Kamu barri ngabungaburri ngala nyulu karrala kamba wayka bayungu, baki yanybayi nanda mambuka nanganginkanyi walkurrayngka wakiwarrayngka jali waki nangangi yurrngumba barri. Karu nyuli nanda walkurra wakiwarr. ‘Wudumbakiyi yalunya jali yalu waki jala ngakinyina jambana, baki wajbakiyi yalunya dungalanyi. Waluku barri janinji wajba yalunya dungalanyi jali yalu waki ngawamba bijal ngaki ngabungabunanyi. Baki bayngkani janinji wajba yalunya dungalanyi jali yalu waki ngaki bijal mili, bijalnanyi ngabungabunanyi, baki bayngkani yalunya jali yalu waki ngaki mukunjanananyi, baki bayngkani yalunya jali yalu waki ngaki yalibalananyi. Baki bayngkani janinji wajba yalunya jali yalu waki ngaki wujuju yurrngumba kambalingiykanyi yaji. Nani barri janinji wajba yalunya dungalanyi.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index