Search form

Matthew 20:9

9Baki kaya nyuli yalungi, baki wajbayi yalunya dungalanyi. Nanamuku jali yalu waki ngawamba bijal, wajba nyuli yalunya dungalanyi barrinani 20 dulanyi. Nani nyuli wajba yalunya bukambiju wakiwarr nanamannga dungalanyi barrinani 20 dulanyi, nanamuku jali waki bijal nangangi mambukanyi, baki nanamuku jali yalu waki kudanyu nangangi. Nanamannga dungalanyi nyuli wajba yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index