Search form

Matthew 21:10

10Jali ngankijba Jisus Jirusalim karrina, baki bukambiju jali yalu jungku nananyina yajina, walajba yali barndananyi. Najba yalunjali badaykurri baki kayankurri, ngala miku yaliyanyi jingkijba yaji. Yali yililikajba muramuku nangangi, “Nayinda nganinyi, wanyi nyulu, wanyi nyulu.” Nani barri yali yililikajba kudanyu yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index