Search form

Matthew 21:13

13Baki ngirrwa nyuli yalungi, “Nanda naja nangangi Kudkanyi yanybaka, ‘Kajamuku jayalu badajba ngakinkurri walkurrayngkurri jurjyurri. Jayalu yanyba mududu ngaki nanaba.’ Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi, ngala narri barri, narri maninjakumuku. Narri maninjakujbangka yaji nanginyina nanganginyina jurjina.” Nani barri nyuli ngirrwa yalungi kudanyu barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index