Search form

Matthew 21:15

15Ngala mambukamuku jurjkanyi, baki nanamuku jali yalu milidimba yuwanyi Musiskanyi, yali nanaba marda jurjina. Najba yali Jisus yabimbikurri ngiruka yaji. Baki manku yali bayamuku nanaba kayankurri, “Nayinda, nyulu mungkiji nangangi nanankanyi wankalanyi Dayibidkanyi. Nurru wajbangka Kud kunybanyi jangkurranyi nurrunginkanyi nangangingangi.” Nani barri yali manku bayamuku kayankurri, baki nanankardi ngarrangarra yali muwa nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index