Search form

Matthew 21:21

21Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Ngayu karungka narrinya, jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki janarri jingkijba Kud. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji, jala narri ngajaka Kud yabimbikanyi. Miku narringkimi mankumanku nangangi, yiningki janyulu yabimba narringi yaji Kudwanyi, yiningki miku. Janarri jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda yaji jala narri ngajaka. Jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr nani barri, baki yuku marda janarri yanyba nanankanyi kurndanyi nani barri. Yuku marda janarri yabimba nanamannga yaji. Janarri yanyba kulawiranyi, ‘Ninji kulawira, walajbakiyi. Yirrirdkunumba nganyingkiyi. Jungkukiyi kanjana.’ Nani barri janarri yanyba kulawiranyi, baki janyulu ngayangayijba narringinkanyi jangkurranyi. Janangka yirrirdkunumba. Janyulu jungku kanjana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index