Search form

Matthew 21:25

25Ngala waluku barri janganarri karu, wanyingini manjijbayi nganinyiyurru Jun, ngurrunbiji yalunyi. Wanyingini. Yiningki Kudwanyi, yiningki nganinyiwanyi. Waluku janganarri karu.” Barriwa.

Baki karda yalungki jakakajba. Yanyba yalungki, “Wanyingkanyi jangambala jananganja. Wanyingkanyi. Jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi, baki janyulu yilikajba ngambalanya, ‘Ngala wanyingkanyi miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr.’ Nani janyulu yilikajba ngambalanya, jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index