Search form

Matthew 21:26

26Ngala kajamuku muramuku yalu yanybaka nangangi Junkanyi, nyuli yanybawarr jangkurranyi nangangi Kudkanyi, jali manjijba Kudwanyi. Jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi Jun nganinyiwanyi, baki yiningki jangamanjalu daba. Marrala ngambala yalungi. Yiningki jangamanjalu daba, jaliyi ngambala yanyba, manjijbayi nganinyiwanyi.” Barriwa. Nani barri yalungki jakakajba wanyingkanyi jangkurranyi jayalu jananganja Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index