Search form

Matthew 21:28

Milidimbayi Yalunya Jisuswanyi Jandanyiwuyayngka.

28Mili barri yanybayi Jisus yalungi mambukamukuyngka jurjkanyi baki malbumalbunyi. “Wanyi janarri karu nanginkanyi jangkurranyi. Yingka malbu kujarra nangangi jandanyiwuya. Yingkana kambana nyuli walajba, baki yanyba nyuli nanganginkanyi lirrkanyi jandayngkanyi, ‘Kajakaja. Janinji waki ngaki winyurru. Janinji jilajba baki janinji waki ngakinyina jambana jala jardijba krayib wanjirr.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index