Search form

Matthew 21:32

32Badajbayi Jun Ngurrunbawarr, baki milidimba nyuli narrinya nanankanyi yurlurrmba yuwanyi, narri durriykanyi, ngala miku narriyanyi kuyu nangangi jangkurr. Ngala nanamukunyi balkimukunyi, yali kuyu nangangi jangkurr, yali durrijba nangangi yuwa. Narri jingkijbangka yalunya, yali kuyu nangangi jangkurr, baki jungku kunybana nanganginyina yuwana, ngala yuwajiwa barri miku narrimi ngindu muwa narringinkanyi balkinyi yajinyi. Miku narrimi kuyu nangangi jangkurr. Baki nanankardi barri janyulu lalanba yalunya waluwa narringi Kudwanyi.” Barriwa. Nani barri ngirrwayi Jisus yalungi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index