Search form

Matthew 21:33

Balkimuku Lalanbawarrmuku.

33Mili barri yanybayi Jisus yalungi milidimbiji yalunya. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Karrinjarrijbayi krayib wanjirr malbuwanyi nanganginyina jambana. Karrinjarrijba nyuli kaja wanjirr jambana. Yabimba nyuli barriki lukuluku jambana, baki kurrijba nyuli lawarr. Nanda lawarr jidimbikanyi ngarrki krayibnanyi. Baki yabimba nyuli barrawu jungunkanyi nganinyi kalawunyi jala yalu lalanba nanda jamba. Nani nyuli yabimba yaji malbuwanyi. Baki yarrijba nyuli yingkamuku nganinyimuku, yalu lalanbiji nangangi jamba. Baki janyulu wajba yalunya kudiyayngka krayibkanyi lalanbikanyi nangangi yaji. Baki barlba nyuli yingkarri yajiyurri. Barlba nyuli juju, baki jungku nyuli nananyina yajina yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index