Search form

Matthew 21:41

41Jananganja yali, “Janyulu kurdanba nanamuku balkimuku lalanbawarrmuku. Janyulu kurdanba yalunya, baki janyulu yarrijba yingkamuku lalanbikanyi nangangi jamba. Janyulu yarrijba kunybamuku lalanbawarrmuku, jalija wajba nanda malbu nanganginkanyi mamanyi jalija kunyunyu.” Barriwa. Baki yanybayi Jisus yalungi, “Yi. Nanda jangkurr narringi duja jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index