Search form

Matthew 21:45

45Mankuyi nangangi jangkurr mambukamukunyi jurjkanyi marda Barasimukunyi. Manku yali nanda jangkurr jali muningka nyulu yanyba, baki jingkijba yali, nyulu karuyi jangkurranyi yalungi. Jingkijba yalungki, nyuli yanyba yalungi, yalu jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index