Search form

Matthew 21:46

46Baki nanankardi barri yali ngarrangarra muwa nangangi. Yali kijiwijba kudanyu barri. Yaliyanyi marrimba Jisus, yaliyanyi janyba brisinyurri, ngala miku yaliyanyi marrimba. Marrala yali yalungi muramukuyngka. Marrala yali muramukuyngka jali yanyba nangangi Jisuskanyi, nyuli nanda jala yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Nanankardi barri miku yaliyanyi marrimba Jisus nanamanji barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index