Search form

Matthew 22:1-2

Yabimbayi Wangarr Mambukawanyi.

1-2Mili barri yanybayi Jisus yalungi muramukuyngka, “Jangayu mili karu narrinya Kudkanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Yingka barri walkurra mambuka, nyuli jandanyiyudi. Jamaluyi jibarri jandanyiwanyi, baki yabimbayi wangarr bulangi nanangini mambukawanyi. Yabimba nyuli wangarr bulangi jali bulangka jamalu. 3Manjijba nyuli nanganginmuku wakiwarrmuku wudumbiji yingkamuku wangarranyi. Karu yalunjali wangarranyi, ngala miku yaliyanyi nulijba badaykanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index