Search form

Matthew 22:12

12Baki ngajakayi nanda nganinyi mambukawanyi, ‘Kandi. Wanyingkanyi ninji ngankijba barrawuna wangarranyi, mikuyaji kunybanyi jumbalanyi, jali ngayu wajba ninga.’ Nani barri ngajakayi nganinyi mambukawanyi, ngala miku nyuliyanyi jananganja nanangini nganinyiwanyi. Mikukiyanyi jananganja nanda mambuka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index