Search form

Matthew 22:15

Yilikajba Yali Jisus Waykanyi Dungalanyi.

15Nanamukunyi Barasimukunyi yali manku nangangi jangkurr, baki jingkijba yali, jali muningka yanyba Jisus jangkurranyi, baki nyuli karu nanankanyi jangkurranyi yalungi. Jingkijba yalungki, yalu jungunkanyi balkina yuwana Kudkanyi. Nanankardi barri yaliyanyi marrimba Jisus. Barlba yali baki yanyba yalungki, yanka jayalu marrimba Jisus. Yanka jayalu yililikajba Jisus jangkurranyi, balanjankanyi Jisus, nyulu yanybikanyi balki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index