Search form

Matthew 22:16

16Nani barri yalungki yanyba, baki manjijba yali yingkamuku yalunya nangandurri Jisusyurri. Manjijba yalunjali jawuda yalunginmuku kandimuku, baki jawuda jali yalu durrijba jangkurr nangangi Yirudkanyi, jali yalu nulijba Yirudkanyi yalunginkanyi mambukanyi. Wanbiya yali, baki yanybayi yali nangangi Jisuskanyi, “Milidimbawarr. Nurru jingkijbangka ninga, ninji yanybaka duja jangkurr. Ninji milidimbaka duja nangangi Kudkanyi. Miku ninjimi marrala yalungi yingkamukuyngka. Ninji milidimbaka walkurra mambukamuku, baki bayakardamuku. Ninji milidimbaka bukambiju yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index