Search form

Matthew 22:25

25Janurru nurru karu ninga buwawakulayngka. Kajamuku buwawakula, 7-barri. Nanangini lirrkawanyi, nyulu wudumbayi maninganja, ngala bijal barri baku nangki janyba. Mikuyaji bardardanyi bulangi. Mikuyaji. Barriwa. Baki yingkawanyi bababanyamba nyulu bayngkani nangandu, nyuli wudumba nanda miyaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index