Search form

Matthew 22:31

31Ngala narri barri, narri yanyba nanankanyi nganinyiyurruwa, miku nyuliyi wankijba mili. Janyulu jungku kurdan yurrngumba. Ngala narri jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Yanybayi Kud nayinda jangkurr yalungi wankalamukuyngka,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index