Search form

Matthew 22:32

32‘Ngayu Kud nangangi Yabrayamkanyi. Ngayu Kud nangangi Yayisakanyi. Marda ngayu Kud nangangi Jakubkanyi.’ Nani barri yanybayi Kud yalungi wankalamukuyngka. Ngala miku nyulimi Kud yalungi jala yalu jungku kurdan. Ngala nyulu Kud yalungi nanamukuyngka jala yalu wanka jungku. Nanankardi ngambala jingkijba, nanamuku wankalamuku yalu mili wankijba barri, nyulungangi yalungi Kud.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index