Search form

Matthew 22:40

40Nanginkujarra jirrinyi yuwa narringi. Bukamba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki nanda jangkurr nangangi Kudkanyi jali yanyba wankalamuku, yalu bayngkani nanankujarrayngka. Nanankujarra yuwa kujanya nanamukuyngka yingkamukuyngka yuwanyi. Jaliyi narri ngayangayijba nanankujarrayngka yuwanyi, baki janarri ngayangayijba bukamba nanamukuyngka yingkamukuyngka yuwanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index