Search form

Matthew 22:42

42“Nanamukunyi wankalamukunyi nangangi Kudkanyi, yali karu ngambalanya nangangi Krayiskanyi jalija manjijba Kudwanyi baku barri. Yali karu ngambalanya nangangi. Wanyi narri yanyba nangangi Krayiskanyi. Wanyi nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi nangangi Krayiskanyi.” Jananganja yali, “Nanda walkurra nganinyi Dayibid, nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi nangangi Krayiskanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index