Search form

Matthew 22:44

44Baki yarrijbayi nayinda jangkurr najana Dayibidwanyi. Nayinda barri, ‘Yanybayi Kud ngakinkanyi mambukanyi Krayiskanyi. Yanybayi Kud nangangi, “Jungkukiyi ngakindu. Kajamuku, jala miku yalimi maruka muwa ngaki, janinya yalu daba, ngala jangayu ngayu yalunya daba wakara barri. Jangayu wakaramba yalunya, jalija ngayu daba yalunya. Baki jayalu jingkijba ninya, ninji barri mambuka yalungi.’ Nani nyuli yarrijba jangkurr najana Dayibidwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index