Search form

Matthew 23:16-17

16-17Narri balkimuku. Narri mudumuku. Dabaja narrinya Kudwanyi. Narri barrinani nanda nganinyi jala wililijba nanda kabuji kurndayudinyi, ngala nyulu marda kabuji yami. Miku narrimi kudanyu jingkijba nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jala narri milidimba yalunya. Miku narrimi milidimba yalunya kunymamba, ngala barimba narri milidimba yalunya. Nayi narri milidimba. Narri karu yalunya nanankanyi dankurrdankurranyi malankarrinyi walkurranyina jurjina. Nanda dankurr malankarri nanda kudukudu yaji, ngala miku nanda walkurra jurj kudukudu. Ngawamba nanda malankarri kalawuyngkurru jurjina. Ngala narri mudumuku. Ngala miku nanda kunyba jangkurr narri yanyba. Nanda walkurra jurj, nanda kudukudu yaji nangangi Kudkanyi, ngala miku nanda dankurr malankarri yaji kudukudu. Jala yalu yarrijba nanda dankurr malankarri kalawuyngkurru jurjina, baki yabimbaka malankarri kudukudu nanangini jurjwanyi, nandangangi jurj nangangi yaji Kudkanyi. 18Baki narri yanyba yingka jangkurr. Narri milidimba yalunya nayi barri, ‘Nanda dungala yaji, niji Yalda nananyina walkurranyina jurjina, miku nanda dungala kudukudu. Ngala nanda barnyi jala yalu yarrijba yundu nananyina dungalana, nanda barri kudukudu.’ Nani barri narri milidimba yalunya, ngala miku nanda kunyba jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index