Search form

Matthew 23:20-21

20-21Nayinda barri duja jangkurr. Nanda walkurra jurj, nanda kudukudu yaji nangangi Kudkanyi, baki nanda dungala Yalda, nanda kudukudu yaji nangangi marda. Ngala nanda dankurr malankarri, ngawamba nyulu jungkuka kudukudu, jala yalu yarrijba kalawuyngkurru nananyina jurjina nangangi Kudkanyi. Baki nanda barnyi marda, ngawamba nyulu jungkuka kudukudu, jala yalu yarrijba yundu nananyina dungalana nangangi Kudkanyi. 22Baki nani barri nayi marda. Jaliyi yingka yanybaka nanankanyi lalijinyi kingkarri, nanda kudukudu yaji, baki miku nanda duja jangkurr. Miku nanda laliji kudukudu. Ngawamba Kud jala jungkuka lalijina, nyulu barri kudukudu. Nani barri narri barimba milidimba yalunya. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index