Search form

Matthew 23:29-32

Dabaja Yalunya Kudwanyi.

29-32Narri Barasimuku, baki narri milidimbawarrmuku yuwanyi, ngayu karungka narrinya ngirukanyi jangkurranyi. Narri balkimuku. Narri jujambawarrmuku. Dabaja narrinya Kudwanyi. Yingkamuku wankalamuku yali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi, ngala yingkamukunyi, miku yaliyanyi kuyu yalungi jangkurr. Ngala yalunjali daba, yalunjali kurdanba. Baki yali makaba kuyuwana kumayanguna. Baki narri lalanbaka nanda kumayanguna. Narri warlwarlmbaka nanda yaji yurrngumba barri. Narri yanybaka nayi barri, ‘Nanamuku wankalamuku, jali kurdanba yalunya, yalu balkimuku. Jaliyanyi nurru jungku nanamanji, baki miku nurriyanyi kurdanba yalunya. Miku.’ Nani narri yanybaka. Ngala nanamuku wankalamuku, yalu barrinani wankalanyi nijanganjinyimuku narringi, baki narri jungkuka barrinani yalu jungkuyi. Narri nulijbangka kurdanbikanyi nganarri. Narri nulijbangka kurdanbikanyi nganarri, yanybangangi ngayu jangkurr nangangi Kudkanyi. Narri jardibirri muwa. Yuwajiwa janarri yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi. Janganarri kurdanba, barrinani narringinmukunyi wankalamukunyi yalunjali kurdanba nanamuku jali yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi.

33Narri balkimuku. Narri barrinani bijbawarr miya jala nangka ngadijba karnbana, jala yukumbaka biykanyi yingka. Narri yukumbaka linjumbikanyi yalunya. Ngala miku narringkiyi ngadijba nanganbunanyi Kudnanyi. Janyulu wakaramba narrinya. Janyulu manjijba narrinya wayka Yilyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index