Search form

Matthew 23:33

33Narri balkimuku. Narri barrinani bijbawarr miya jala nangka ngadijba karnbana, jala yukumbaka biykanyi yingka. Narri yukumbaka linjumbikanyi yalunya. Ngala miku narringkiyi ngadijba nanganbunanyi Kudnanyi. Janyulu wakaramba narrinya. Janyulu manjijba narrinya wayka Yilyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index