Search form

Matthew 23:39

39Ngayu karungka narrinya, barlba jangayu yurrngumba barri. Miku nganarriyi najba mili barri. Ngala baku barri juju, jalija narri kuyu ngaki jangkurr, ngawamba nanamanji barri janganarri mili najba. Baku barri juju jalija narri yanyba nangangi Kudkanyi ngaki, ‘Nurru ngajakangka Kud, nyulu lalanbiji nanda jali nyulu manjijba. Nurru ngajakangka Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi.’ Ngawamba nanamanji barri janganarri mili najba.” Barriwa. Nani barri nginduyi Jisus muwa yalungi, jali yalu jungku nanaba Jirusalim. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index