Search form

Matthew 23:4

4Baki yalu yabimbaka kaja mili yuwa narringi ngayangayiykanyi. Kaja mili yuwa yalu yabimbaka, ngala miku yalungi yuwa kunyba. Jardibirri yalungi yuwa ngayangayiykanyi. Miku yalimi ngayangayijba bukambijuyngka yalunginkanyi yuwanyi, ngala yalu yurlwa kudiyayngka yalunginkanyi yuwanyi. Yalunjalu milidimbaka nanankanyi yuwanyi, ngala miku yalunjalimi minimba, yanka jayalu jungku kunymamba nananyina yuwana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index