Search form

Matthew 23:5

5Yalili yarrijba jawuda nanda yuwa najana milidimbawarranyi, bakili yalu kijijba nanda naja yalunginyina jaluna baki walina, barrinani bakiri. Nani barri yalili jungku, baki yingkamuku jayalungka mankumanku yalungi milidimbawarrayngka, yalu jungku kunymamba nananyina yuwana. Yalili yarrijba kurdalirri kurul yalundu jumbalana. Barlbarlbalakili yalundu ngulina. Nani barri yalili yabimba minimbiji yalunya, yalu marukangka muwa nangangi Kudkanyi. Nani barri yalili jungku. Baki nanankardi yingkamuku barri, ngamu yalu jungkuka kunymamba nangangi Kudkanyi. Ngala miku yalimi jungku kunymamba nangangi. Yalunjalu jujambaka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index