Search form

Matthew 23:7

7Muningka yalili jilajba lukuluku barrawuyabarrawuyana, baki yingkamukunyi yalunjalili najba jilalaykurri. Yanyba yalungkili, yalu walkurramuku. Nulijba yalu yingkamukuyngka, yalu yanybikanyi yalungi nayi barri, “Narri barri, narri Milidimbawarr yuwanyi nangangi Kudkanyi. Nurru wajbangka narrinya kunybanyi jangkurranyi nurrunginkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index