Search form

Matthew 24:10

10Kajamuku jalija kuyu ngaki jangkurr, jayalu karrinja walu nangandu mambukana kurdusnyina, baki janyulu yabimba kiji yalungi. Ngala warriyaluku barri, kajamuku jayalungka yangkalamba ngakinbunanyi. Jayalu yingijba ngaki jangkurr. Yalu jala yalu waluku jungku malumba kandimuku, jayalungka ngirra. Yingkawanyi janyulu karu mambuka kurduskanyi nanganginkanyi kandinyi, baki jayalu marrimba nanda nangangi kandi dabanki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index