Search form

Matthew 24:14

14Ngala waluku barri kajamukunyi jayalunjalu karu kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jayalunjalu karu nangangi Kudkanyi, janyulu lalanba yalunya jala yalu kuyu nangangi jangkurr. Waluku barri jayalunjalu karu bukambiju wandijiyana nangangi, baki bayngkani barri bukambaja yaji Kudwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index