Search form

Matthew 24:36

Miku Ngambalimi Jingkijba Yaji.

36Ngala miku ngambalimi jingkijba wanyimbala badajbaja nanda walkurra kiji. Baki miku ngambalimi jingkijba, wanyimbala jangayu wijba jambarri. Nanamukunyi Yanjilmukunyi jala yalu waki nangangi Kudkanyi, miku yalimi jingkijba. Baki ngayu barri Buwanya Bukambijuyngka, miku ngayimi jingkijba. Ngala ngawamba Buwakayu Kingkarri, ngawamba nyulu jingkijbangka, wanyimbala badajbaja nanda walkurra kiji. Ngawamba nyulu jingkijbangka wanyimbala jangayu marda wijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index