Search form

Matthew 24:37

37Wabula kamambarra, manjijbayi walkurra mali Kudwanyi, baki makabayi bukamba yaji walkurranyi maliwanyi. Nanamanji barri yingka wankala, niji nangangi Nuwa, nyuli jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri marrimbayi Nuwa mardarda Kudwanyi. Marrimba nyuli Nuwa mardarda, baki nangangi maninganja, baki nanganginmuku jandanyimuku nganinyimuku, baki yalinginmuku maninganjamuku. Marrimbayi bukambiju yalunya mardarda Kudwanyi, jungkungangi Nuwa kunyba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index