Search form

Matthew 24:38

38Ngala bukambiju yalu yingkamuku, yali jungku balki nangangi Kudkanyi. Yurlwa yali nangangi Kudkanyi, ngala muningka yalungka mankumankuyi yalunginkanyi yajinyi. Jarrba yali yaji, baki ngaraba yali, baki jamalu yalungki, ngala miku yalungkiya mankumanku nangangi Kudkanyi. Miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi, jali karu yalunya Nuwawanyi. Nani barri yali jungku yurrngumba barri, nanankurri jali ngankijba Nuwa muwardana kalawuyngkurru.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index