Search form

Matthew 24:44

44Baki nani barri miku nganarri jingkijba Buwanya Bukambijuyngka. Miku narrimi jingkijba wanyimbala jangayu wijba nanginkurri. Marda narringkimi miku mankumanku, ‘Jilijbawa janyulu wijba. Jilijbawa. Miku nyuliyi badajba winyurru. Yiningki janyulu badajba baku barri ngardarawala.’ Marda narringkimi miku mankumanku nani barri, mikungangi narrimi jingkijba wanyimbala jangayu badajba. Yiningki winyurruwa, yiningki baku barri. Ngala marda narringkimi birrirrinja yurrngumba ngaki jilaykanyi ngakindurri jalija ngayu wijba. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index