Search form

Matthew 24:45

Kujarra Lalanbawarr.

45Mili barri yanybayi Jisus yalungi. Muningka nyuli yanyba yalungi, “Yingka mambuka nyuli barlba nanganbunanyi barndananyi. Barlba nyuli yingkarri yajiyurri, baki jungku nyuli nanaba yurrngumba. Waluwa nyuli barlba, baki yarrijba nyuli yingka wakiwarr nangangi lalanbikanyi nangangi jamba baki nanganginmuku yingkamuku wakiwarrmuku, waykanyi yalunya mamanyi. Janyulu yarrijba kunyba wakiwarr, jirdi kunybanyi kulajinyi lalanbikanyi nangangi yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index