Search form

Matthew 24:46

46Baku barri jalija nyulu wijba nanda mambuka, baki janyulu mirnarrijba muwa nanankanyi lalanbawarrayngka jali nyulu yarrijba. Baki nanda lalanbawarr janyulu marda mirnarrijba muwa, jungkungangi nyuli kunyba nanganginkanyi mambukanyi. Kudanyu nyuli lalanba nanda yaji mambukanyi, marda nanganginmuku wakiwarrmuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index