Search form

Matthew 25:10

10Baki wijba yali wudumbiji mili kungu. Ngala jala yalu yuwajiwa wudumbawa yaji, ngala wanbiyayi nanda buyingkinyi nawinganja nangangi. Baki nanamuku kunybamuku wurrumbarramuku jali yalu mili kuyu kungu yalundu, yalungki birrirrinja, baki yali jilajba nangandu barrawurri wangarranyi. Wanbiya yali, baki ngankijba yali barrawuna, baki murumbayi bardawa yingkawanyi baki kijijbayi kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index