Search form

Matthew 25:19

19Baku barri juju wijbayi nanda mambuka nanganginkurri yajiyurri. Wijba nyuli, baki manjijba nyuli yingka wudumbiji nanganginmuku wakiwarrmuku. Baki badajba yali nanamuku murrku wakiwarrmuku, jali wajba yalunya dungalanyi lalanbikanyi mambukawanyi. Jilajba yali nangandurri mambukarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index