Search form

Matthew 25:31

Janyulu Nyalinyalimba Bukambiju Jisuswanyi.

31Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Baku barri ngayu Buwanya Bukambijuyngka, jangayu wijba nanginkurri, baki jangayu wirimalaru nanamanji barri. Jangayu wijba nanginkurri, baki yalu Yanjilmuku, jayalu marda wijba ngakindu. Jangayu wijba, baki jangayu wirimalaru yalungi bukambijuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index