Search form

Matthew 25:33

33Nanamuku barri, jala yalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, jala yalu jungku yurlurrmba nanganginkanyi yuwanyi, jangayu manjijba yalunya nanankurri karriya yajiyurri. Ngala nanamuku jala miku yalimi maruka muwa nangangi Kudkanyi, jala yalu miku jungku yurlurrmba nanganginkanyi yuwanyi, jangayu manjijba yalunya nanankurri bayinga yajiyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index